8. června 2015 | Paragrafy na zlojedy

4. - 6. Provedení průzkumu trhu a analýza hospodárnosti

Hospodárnosti se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů, kdy dojde k co nejnižšímu vynaložení veřejných prostředků a zároveň je dodržena odpovídající kvalita plněných úkolů[1]. Provedení průzkumu trhu je nezbytností. Zjednodušená verze průzkumu trhu garáži je k dispozici zde. Z průzkumu je zřejmé, že pokud občan ČR se rozhodne pořídit garáž pro svůj automobil, tak vynaloží prostředky nejčastěji v rozsahu 50-100 tisíc Kč bez DPH. Existují levnější varianty (dokonce v rozmezí 10-20 tisíc Kč), ale rovněž luxusnější varianty až do výše 250 tisíc Kč. Samotná montáž, doprava a instalace se následně pohybuje v rozmezí cca 20 tisíc Kč, nicméně některé společnosti sdělily NFPK, že montáž a dopravu provádějí zdarma. Naproti tomu celkové náklady na zhotovení garáže u Regionální knihovny Karviná činily 807 tisíc Kč bez DPH. Je zřejmé, že veřejný zadavatel má vyšší náklady v souvislosti se stavbou oproti řadovému občanovi z důvodu realizace veřejné soutěže na celkovou investici v okolí knihovny, technický dozor, zpracování projektové dokumentace, nicméně takovýto násobný rozdíl je neospravedlnitelný. Je rovněž otázkou, zda-li garáž musela být postavena v místě, kde bylo údajně nezbytné manipulovat s kanalizační přípojkou a zda-li bylo vynaložené úsilí, aby se město nepotřebným nákladům vyhnulo. Garáž zajisté mohla být lokalizována v místě, kde nebylo by nutné stavět příjezdovou cestu. V tomto okamžiku mělo město zasáhnout a princip hospodárnosti zde byl evidentně porušen.

[1] Návrh metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při hospodaření s veřejnými prostředky, Protikorupční strategie vlády 2013-2014, http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2013-2014/metodika-dodrzovani-principu-3E---navrh.pdf

  1. Definování předmětu výdaje
  2. Zhodnocení účelnosti
  3. Rozhodnutí o účelnosti
  4. Provedení průzkumu trhu, rozhodnutí o vyhlášení veřejné zakázky atd.
  5. Analýza hospodárnosti
  6. Rozhodnutí o hospodárnosti
  7. Analýza efektivnosti
  8. Rozhodnutí o efektivnosti