Archiv našich kauz
19. srpna 2014 | Hospodářská komora ČR

Asistence při výkonu kontrol fyzické realizace projektů podpořených z prostředků OPPI

O čem kauza je?

Petr Kužel jako prezident Hospodářské komory ČR (dále jen „HK ČR“) uzavřel dne 17. 08. 2009 mandátní smlouvu se společností RDM s.r.o. (dále jen „RDM“). Smlouva měla zajišťovat subdodavatelské služby v rámci veřejné zakázky od Ministerstva průmyslu a obchodu pod názvem Asistence při výkonu kontrol fyzické realizace projektů podpořených z prostředků OPPI, kterou získala právě Hospodářská komora ČR. Účelem mandátní smlouvy měla být asistence při výkonu kontroly při fyzické realizaci projektů dotovaných z prostředků OOPI, zejména pak samotná kontrola a vedené veškeré související dokumentace, včetně zajištění expertních znaleckých posudků. Subdodavatelské služby měly být za maximální úplatu 55.720.000,- Kč plus DPH. Celková částka fakturovaná společnosti RDM. však činila 91.206.000,- Kč plus DPH, což překročilo smluvní částku o 35.486.000,- Kč. Tato navýšená částka nebyla Hospodářskou komorou nikterak rozporována a to ani za situace, kdy společnost RDM nedodala praktický žádnou dokumentaci, že poskytla plnění, které by toto navýšení alespoň minimálně odůvodnilo. Pro úplnost dodejme, že na jednu kontrolu vychází částka cca 40 tis. Kč plus DPH.

Pro ilustraci přemrštěnosti ceny lze srovnat úplatu za plnění z jiných mandátních smluv v této věci, které byly uzavřeny s jednotlivými osobami. Jedná se na příklad o mandátní smlouvu s paní Ing. Eleonorou Kvíčalovou. Její odměna za plnění spočívající v provedení kontroly a vedení dokumentace (až na drobnosti totožný předmět plnění) činila 5.000,-Kč. Toto je pouze zhruba šestina odměny připadající na jednu kontrolu smluvená se společností RDM.

V souvislosti s výše uvedeným jednáním mohlo dojít ke spáchání několika trestných činů, např. trestného činu zpronevěry dle § 206 trestního zákoníku, porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 trestního zákoníku.

Poznámka:

Všechny údaje jsou platné ke dni publikování kauzy. Z důvodů zachování přehlednosti příběhu, nejsou údaje aktualizovány (např. majetkové účasti atd.)

Osoby a obsazení

 

Petr Kužel

Co jsme v kauze udělali?

Dne 21. 5. 2013 jsme podali v dané věci trestní oznámení na P. Kužela a další neznámé pachatele. Zároveň jsme naše zjištění postoupili Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), neboť se jednalo prostředky z fondů EU.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

V celé kauze jde přibližně o 50 mil. Kč.

Čemu jsme museli čelit nebo čemu ještě čelíme?

Neznámý pachatel předal interní emailovou komunikaci mezi dvěma tehdejšími představiteli HK ČR osobě A. B. Bartoš. Předmětem emailové komunikace bylo řešení několika projektů. V rámci této komunikace také několikrát padlo jméno Karel Janeček. A. B. Bartoš pak sepsal článek, který vycházel právě z předané emailové komunikace. Bartoš zcela ignoroval všechny souvislosti emailové komunikace a účelově vytvořil lživý příběh, který by se dal nazvat „Jak se Janeček domlouval na „zničení“ Kužela“. V této souvislosti jsme podali v roce 2013 trestní oznámení na neznámé pachatele pro okolnosti nasvědčující tomu, že mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty následujících trestných činů, a to porušení tajemství dopravovaných zpráv dle § 182 trestního zákoníku a porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí dle § 183 trestního zákoníku. Policejní orgán ovšem naše oznámení odložil i přesto, že skutek se stal, ale nepodařilo se identifikovat pachatele.

Kdo je obviněn/obžalován nebo odsouzen?

V dané kauze není zatím nikdo obviněn ani odsouzen. Nutno ovšem zmínit, že P. Kužel stojí před soudem v jiné kauze a to v kauze neuskutečněných, ale ze strany Ministerstva zahraničních věcí proplacených seminářů. Existuje podezření, že se P. Kužel mohl dopustit podvodu. Námi podané trestní oznámení obsahovalo ve své závěrečné části i výše uvedenou kauzu podezřelých fakturací, vč. podezření, že si členové hospodářské komory dělali soukromé výlety mimo republiku za prostředky Ministerstva zahraničních věcí. Tyto výlety byly pak fakturovány jako semináře nebo propagace ČR.

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?

Chronologie kauzy

Tiskové zprávy

Trestní oznámení