Archiv našich kauz
19. srpna 2014 | Hospodářská komora ČR

Nákup reklamního prostoru

O čem kauza je?

Petr Kužel jako prezident Hospodářské komory ČR (dále jen „HK ČR“) uzavřel dne 5. 12. 2011 rámcovou smlouvu o nákupu reklamního prostoru v médiích a poskytování dalšího mediálního servisu se společností VIZEUM Czech Republic s.r.o (dále jen „VIZEUM“).

Při procesu uzavírání rámcové smlouvy došlo k závažnému pochybení, jelikož nedošlo k vyhlášení výběrového řízení, jak předpokládají vnitřní předpisy HK ČR.

Toto pochybení pak je natolik tristní v souvislosti s celkovou nevýhodností smlouvy pro Hospodářskou komoru ČR. Zcela zarážející je pak ustanovení 9.2 rámcové smlouvy, kde se Hospodářská komora ČR zavázala pod vysokou smluvní pokutou, že společnost VIZEUM bude výhradním poskytovatelem reklamních služeb, za situace, kdy je HK ČR vázaná podobnou smlouvou ze dne 03. 01. 2011 se společností REGIE RADIO MUSIC spol. s.r.o. (dále jen „RRM“), ke které je následně dne 31. 12. 2011 uzavřen doplňující dodatek, který osvědčuje, že se z této smlouvy hodlá i nadále plnit a tím se HK ČR vystavuje hrozbě vysoké smluvní pokuty za závazky se společností VIZEUM Czech Republic s.r.o. Situace je o to více zarážející, že všechny smlouvy (včetně rámcové smlouvy a dodatku) podepisoval osobně prezident HK ČR P. Kužel.

Nikoliv nezajímavou skutečností je i cena za plnění. Společnost VIZEUM v souladu s rámcovou smlouvou účtovala částku ve výši 6.032.873,10 Kč plus DPH, a to vše za plnění ve formě výroby a případného odvysílání dvou reklamních spotů v délce 25 vteřin a 30 vteřin v časovém rozmezí 10. 12. 2011 až 23. 12. 2011. Tato cena je s přihlédnutím k cenám na reklamním trhu absurdně vysoká.

V souvislosti s výše uvedeným jednáním mohlo dojít ke spáchání několika trestných činů, např. porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti dle § 221 trestního zákoníku, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 trestního zákoníku.

Poznámka:

Všechny údaje jsou platné ke dni publikování kauzy. Z důvodů zachování přehlednosti příběhu, nejsou údaje aktualizovány (např. majetkové účasti atd.)

Osoby a obsazení

Petr Kužel

Co jsme v kauze udělali?

Dne 21. 5. 2013 jsme podali v dané věci trestní oznámení na P. Kužela a další neznámé pachatele.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

V celé kauze jde přibližně o 5 mil. Kč.

Čemu jsme museli čelit nebo čemu ještě čelíme?

Neznámý pachatel předal interní emailovou komunikaci mezi dvěma tehdejšími představiteli HK ČR osobě A. B. Bartoš. Předmětem emailové komunikace bylo řešení několika projektů. V rámci této komunikace také několikrát padlo jméno Karel Janeček. A. B. Bartoš pak sepsal článek, který vycházel právě z předané emailové komunikace. Bartoš zcela ignoroval všechny souvislosti emailové komunikace a účelově vytvořil lživý příběh, který by se dal nazvat „Jak se Janeček domlouval na „zničení“ Kužela“. V této souvislosti jsme podali v roce 2013 trestní oznámení na neznámé pachatele pro okolnosti nasvědčující tomu, že mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty následujících trestných činů, a to porušení tajemství dopravovaných zpráv dle § 182 trestního zákoníku a porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí dle § 183 trestního zákoníku. Policejní orgán ovšem naše oznámení odložil i přesto, že skutek se stal, ale nepodařilo se identifikovat pachatele.

Kdo je obviněn/obžalován nebo odsouzen?

V dané kauze není zatím nikdo obviněn ani odsouzen. Nutno ovšem zmínit, že P. Kužel stojí před soudem v jiné kauze a to v kauze neuskutečněných, ale ze strany Ministerstva zahraničních věcí proplacených seminářů. Existuje podezření, že se P. Kužel mohl dopustit podvodu. Námi podané trestní oznámení obsahovalo ve své závěrečné části i výše uvedenou kauzu podezřelých fakturací, vč. podezření, že si členové hospodářské komory dělali soukromé výlety mimo republiku za prostředky Ministerstva zahraničních věcí. Tyto výlety byly pak fakturovány jako semináře nebo propagace ČR.

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?

Chronologie kauzy

Tiskové zprávy

Trestní oznámení