7. října 2013 | Michal Voda

Miliardové dotace ztracené v „děravých“ úředních databázích

Česká republika patří v Evropské unii dlouhodobě mezi státy s nejhorší schopností čerpat vyhrazené dotace. K problémům se samotným získáváním dotací provázející Česko od samého počátku programového období 2007-2013, přibyly navíc zásahy z Bruselu, který zastavuje a odmítá proplácet netransparentní finanční toky. České republice hrozí, že nedosáhne až na 71 miliard korun a nyní vstupujeme k poslední příležitosti vyčerpat větší alokace. Současně se jedná o nastavení mantinelů pro příští šestileté období. K významu otázky transparentnosti dotačních toků není nutno více dodávat. Odhlédněme ale od komplikovaných otázek k té možná nejjednodušší: zveřejňování a zpřístupňování dat. Jaká je informační politika českých úřadů?  Jak přesná a důvěryhodná jsou předkládaná data o příjemcích evropských dotací?

Vágní vyznění směrnice Evropské komise 1828/2006 neudává žádný standard pro zveřejňování těchto informací – a tomu odpovídá i výsledek. Každý operační program (dále OP) zveřejňuje data v rozsahu a formátu, který uzná za vhodný. Vedle souhrnných datových tabulek je možné se setkat s nepřehlednou řadou dat či souborů, v níž jsou možnosti komplexní kontroly a analýzy výrazně omezeny. Variabilní je rovněž přístup k aktualizaci dat – od pravidelných měsíčních aktualizací až k případům, kdy datum zcela chybí nebo ještě v průběhu září odkazuje na lednový termín téhož roku jakožto nejaktuálnější. Tři operační programy ke zveřejňování dat přistoupily tak, že namísto zveřejnění vlastních údajů převzaly raději data centrální databáze Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).  OP Jihozápad, OP Střední Morava tak učinily formou „filtrované“ tabulky, OP Technická pomoc zveřejnil dokonce jen link na web MMR. Vzhledem k tomu, že mezi daty jednotlivých OP a MMR existuje výrazná nekompatibilita (jak ukážeme níže), tak nemožnost komparace dvou nezávislých informačních zdrojů představuje z hlediska kontroly dotací výrazný problém. MMR navíc údaje o podpořených projektech zveřejňuje pouze s alokací EU, zatímco OP většinou uvádí částku včetně kofinancování. V případech absence vlastních dat tak u daných OP není možné určit, jakými částkami byly jejich projekty podpořeny z českých veřejných rozpočtů.

Nejzávažnější nedostatek ovšem představují chybějící data. Sdružení Naši politici kontrolovalo v září 2013 zveřejňovaná data metodou sondy a identifikovalo takto chyby v údajích o projektech s celkovou alokací 2 238 655 700 Kč. Vedle toho byly obdobné nedostatky zjištěny u dotace pro dostavbu trasy A pražského metra ve výši 8,02 miliard korun. Tyto projekty dosahující v úhrnu řádu miliard v databázi MMR, která má za zveřejňovat veškeré dotace alokované v ČR, zcela chyběly. Z hlediska úplnosti zveřejňovaných údajů je zvláštní rovněž fakt, že zatímco databáze MMR obsahuje seznam projektů OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, projekty dalších obdobně zaměřených OP již vůbec neuvádí (OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko; ČR - Sasko; ČR – Slovensko).

S chybějícími údaji se občas ale potýkají i některé operační programy – např. online vyhledavač OP Praha Konkurenceschopnost mezi dotacemi pro pražský Dopravní podnik neuvádí dotaci na stavební práce za 137 milionů, vyhledavač OP Lidské zdroje a zaměstnanost umí vyhledat pouze část projektů Ministerstva práce a sociálních věcí. V případě OP Lidské zdroje a zaměstnanost je sice k dispozici ještě alespoň přehledová tabulka, kde zmíněné dotace již nechybí, nicméně zde nastává jiný problém. Ani tato tabulka, ani seznam MMR neuváděly dotaci „Veřejně prospěšné práce“ (Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00001) ve výši 1 772 350 000 Kč, kterou umí vyhledat pouze online vyhledavač OP LZZ. Specifický druh problémů představil ROP Jihovýchod, který v případě devíti projektů místo alokované sumy pouze konstatoval, že „projekt splnil soulad s výzvou“.  Díky databázi MMR je sice možné zjistit alespoň výši evropské alokace, to ovšem neplatí pro dva z těchto projektů, které v databázi MMR opět chyběly.  („Vybudování kongresového a wellness hotelu - Hotel Termal Mušov 4* vč. certifikace“ a „Centrum zelených vědomostí“) – zde tak výše alokace zůstává neznámá.

Uvedené nedostatky poměrně výrazně limitují možnost nezávislé a přesné analýzy dotačních toků v České republice. Pro dosažení přesnějších dat se nelze spolehnout pouze na jediný, byť oficiální zdroj informací. V kontextu výše uvedeného je relevantní zmínit, že pro Ministerstvo pro místní rozvoj byly z OP Technická pomoc alokovány částky ve výši 233 750 000 a 201 562 000 Kč. Tyto dotace jsou určeny na zajištění informovanosti o evropských fondech.

Uvedená data jsou relevantní k datu provedeného průzkumu (18. 9. 2013)