18. dubna 2016 | Janusz Konieczny

Mlčenlivost jako výmluva

Proč lidé oznamují trestné činy včetně korupce? Někteří tak činí, jelikož cítí občanskou či morální povinnost. Jiní mají zcela jiný motiv – pomstu či dokonce sledování vlastního prospěchu. Často se ovšem zapomíná, že trestným činem je rovněž neoznámení trestného činu státnímu zástupci či policii v případě, že se tak osoba dozví hodnověrným způsobem (§ 368 trestního zákoníku). Přesto mnoho osob trestné činy neoznamuje – vysvětluje to obavou z odvetných kroků. Tento strach může být přiměřený nebo přehnaný, nicméně občas svědkové korupce uvádějí jiný důvod svého zdrženlivého postoje – mlčenlivost. Sami tak trochu cítí, že je to výmluva a odpověď lze nalézt v trestním zákoníku. Koneckonců nejednou jsme se otázkou mlčenlivosti na půdě Nadačního fondu proti korupci zabývali. Podívejme se tedy na tuto záležitost trochu podrobněji.

Jestliže věřící sdělí duchovnímu registrované církve (například během zpovědi), že uplatil úředníka, aby získal zakázku, tak duchovní musí zachovat mlčenlivost (§ 368 odst. 3). Jestliže ovšem věřící popíše duchovnímu, že vše pečlivě připravil, aby následující den uplatil úředníka, tak pak duchovní má naopak povinnost tyto skutečnosti oznámit policii, neboť by se dopustil trestného činu nepřekažení trestního činu (§ 367 TZ). Církev by ovšem pochopení pro tohoto duchovního pravděpodobně příliš neměla, neboť dle kanonického práva platí absolutní zákaz porušení zpovědního tajemství a zde jsou tedy oba systému poněkud v rozporu.

Lékaři musí dodržovat lékařské tajemství – zvlášť ve vztahu k ochraně osobních údajů pacienta. Toto tajemství ovšem neplatí, pokud lékař se věrohodně dozví o spáchání či přípravě trestného činu – například korupce (§ 367 - § 368 TZ). Takovýmto případem se NFPK kdysi zabýval a nakonec i udělil ocenění za odvahu Martinu Konečnému - bývalému primáři psychiatrického oddělení Nemocnice v Ostrově. Jednoho dne si vyslechnul od své klientky, že „pro ni byla zakoupena milost a byl zaplacen několikamilionový úplatek prezidentovi a jeho poradcům[1]. Martin Konečný se tehdy zachoval statečně a vše oznámil na policii. Možná by někdo řekl, že „pouze“ splnil oznamovací povinnost. Mnoho doktorů na jeho místě by takto nepostupovalo a dokonce by se nesmyslně vymlouvalo na lékařské tajemství. Martin Konečný tedy ukázal všem lékařům, kudy vede cesta.

Další profesí, která nezřídka argumentuje mlčenlivostí, jsou například auditoři či pracovníci znaleckých ústavů. Zaměstnavatel má občas pocit, že informace o trestné činnosti nedoputují k orgánům činným v trestním řízení, pokud zaměstnanec se svým podpisem zaváže k mlčenlivosti. V některých situacích je zcela logické, že zaměstnanec je vázán k mlčenlivosti – například při hrozbě úniku informací ke konkurenci. U trestné činnosti toto ovšem v žádném případě neplatí. Koneckonců jasné stanovisko k této věci nalezneme na stránkách Komory auditorů České republiky [2] či v zákoně o auditorech, kde je například uvedeno (§ 15 odst. 4 písmeno f), že auditor neporuší mlčenlivost, pokud poskytne informace svědčící „o možném spáchání trestných činů úplatkářství“.

Zvláštní postavení v oblasti oznamovací povinnosti mají právníci. Podobně jako duchovní je jim udělená výjimka v oblasti oznamovací povinnosti (§ 368 TZ). Klient tedy svému advokátovi může bez obav a s důvěrou podrobně popsat například svoji zkušenost s uplácením. Jestliže by ovšem klient seznámil svého právníka například s plánem uplacení ministra, má právník povinnost tyto skutečnosti oznámit příslušným orgánům (§ 367 TZ). Je zcela zřejmé, že různí zlojedi či mafiáni jsou obklopeni zkušenými právníky, kteří nejenom, že se nesnaží překazit spáchání trestného činu, ale dokonce se aktivně na trestné činnosti podílejí

Počet pravomocně odsouzených osob za nepřekažení či neoznámení spáchání trestného činu například korupce je velice malý. Jedná se doslova nepřekvapivě o pouhé desítky odsouzených osob.[3] Motivací k ohlašování korupce by ovšem neměla být pouze tato zákonná povinnost. Mnoho osob vnitřně s touto volbou těžce zápasí. Je pravdou, že oznamovatel může čelit nepříjemným odvetným krokům, nicméně je nanejvýš vhodné a nezbytné učinit maximum v rámci možnosti a nevymlouvat se například na mlčenlivost. A nakonec nutno si uvědomit, že nenacházíme se v Mexiku, kde oznamovatelé korupce občas mizí beze stopy.