2. prosince 2013 | Jiří Fiala

Otevírání dat je důležitou součástí boje s korupcí

Česká vláda se v roce 2011 připojila k mezinárodnímu „Partnerství pro otevřené vládnutí“ (Open Government Partnership - OGP). Cílem této mezinárodní iniciativy je podpora otevřenosti, transparentnosti a boje proti korupci za využití tzv. otevřených dat.

Otevřenými daty jsou údaje bezplatně dostupné na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě. Jsou zpřístupněny způsobem, který jejich využití neklade technické či jiné překážky. Tyto údaje zpravidla vznikají činností veřejné správy. K jejich tvůrcům však mohou patřit i další veřejnoprávní korporace, univerzity, soukromé firmy či nevládní organizace.[1]

Využití otevřených dat přitom slibuje dalekosáhlé pozitivní přínosy v oblasti inovací, zvýšení transparentnosti, zlepšení výkonu veřejné správy a v důsledku i stimulace ekonomického růstu. Otevírání dat a jejich další praktické využití se tak projevuje v efektivnějším využívání veřejných zdrojů a v zlepšených službách pro občany.

Tyto obecné teze v posledních letech potvrzují četné analýzy a případové studie. Prestižní McKinsey Global Institute v tomto ohledu odhadl dopad zavedení otevřených dat ve státních institucích. Jen ve vyspělých západních ekonomikách podle něj znamenají úsporu 100 miliard euro ročně pro samotné instituce a 450 miliard pro jejich klienty — občany. Tyto odhady přitom vůbec nebraly v úvahu další mnohamiliardové úspory, které „chytré otevírání dat“ přináší díky zvyšování transparentnosti a omezování prostoru pro korupci skrytou v šeru dříve nedostupných či nesrozumitelných dat o hospodaření státu, veřejných zakázkách či evropských dotacích.

Česká republika přitom má v oblasti otevírání dat, přes výše zmíněné (spíše formální) přistoupení k iniciativě OGP, stále mnoho restů. Přes opakovaná ujištění není ani na konci roku 2013 spuštěn kompletní rozklikávací rozpočet státu ani většiny dalších samosprávných celků. O rozdělování stovek miliard ze strukturálních fondů Evropské unie informují desítky různorodých, pozdě aktualizovaných a navzájem nepropojených internetových stránek. Kompletní přehled o příjemcích dotací pak zajišťuje pouze nepřehledná excelová tabulka o 50 tisících řádků, o jejíž samotné existenci nemá drtivá většina obyvatel ani tušení.

Pro potřebné vzory přitom nemusíme chodit nikam daleko. V mnoha ohledech jím pro nás může být sousední Slovensko, kde již několik let funguje například povinný internetový registr smluv.

Přesto se i u nás v posledních letech problematika otevřených dat dostává do popředí zájmu. Pomyslnými iniciátory a „ledoborci“ těchto změn nicméně u nás zpravidla nejsou orgány veřejné správy, ale nevládní organizace, nadace a další internetoví aktivisté, kteří se snaží sami zaplňovat stávající bílá místa na pomyslné české datové mapě.

Na podporu těchto datových aktivit byla letos z iniciativy Fondu Otakara Motejla a Nadace Vodafone vypsána soutěž o „Společensky nejpřínosnější aplikace využívající otevřená data“.

V prvním ročníku této soutěže, do kterého se přihlásilo celkem 25 nových aplikací, zvítězil projekt Fondyeu.eu. Podstatou této internetové aplikace je agregace většiny dostupných relevantních informačních zdrojů vztahujících se k českým příjemcům dotací z EU.

Dále si dovolím citovat text Jiří Táborského, který na zpravodajském webu Českápozice.cz představil projekt těmito slovy… „Aplikace je ve srovnání s oficiálními stránkami ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nejen přívětivější, ale i informačně bohatší. Propojení dat z MMR s údaji Českého statistického úřadu a databází projektu Naši politici vytváří kromě jiného elegantní pavouky vztahů příjemců dotací s dalšími subjekty a přehledně ukazuje, „kdo, kde a s kým“.“[2]

Jako tvůrci projektu Fondyeu.eu máme z tohoto ocenění přirozenou radost a bereme je jako závazek pro další práci na rozvoji tohoto i dalších projektů, které využívají otevřená data k vytváření nástrojů k boji s téměř všudypřítomnou korupcí.

V tomto ohledu si velice vážíme významné a vytrvalé podpory, kterou nám na vytvoření a provozování serveru Fondyeu.eu, jakož i na řadu dalších projektů, poskytl Nadační fond proti korupci.  Děkujeme za poskytnutou důvěru a věříme, že tento náš společný projekt v důsledku pomůže omezit rozkrádání a mrhání evropských dotací.