30. května 2016 | Věra Ježková

V Dole Bílina je zatajeno 132 milionů tun uhlí

Vláda rozhodla o druhém prolomení limitů těžby hnědého uhlí svým usnesením č. 827/2015 dne 19.10.2015, které se ale opírá o podklady, které byly připraveny na základě nepravdivých informací ze Severočeských dolů, a.s., Chomutov (dále jen SD) a jejich vlastníka ČEZ a.s.

Nepravdivé informace spočívají v zatajení zisku 132 milionů tun (dále jen mt) volných zásob uhlí v části dobývacího prostoru Dolu Bílina na území dříve zlikvidované obce Libkovice. Tyto zásoby uhlí SD a ČEZ získaly dle usnesení vlády č. 1176/2008. Jejich generální ředitelé však v loňském roce podsunuli členům vlády, že to množství uhlí, které doly ve skutečnosti získaly v prostoru dle usnesení vlády č. 1176/2008 a je v současné době přístupné k těžbě, se nachází v úplně jiném prostoru! Nákresem vymezili prostor jihozápadně od obce Mariánské Radčice na území zrekultivované Růžodolské výsypky po dříve zlikvidované obci Růžodol s tím, že k těžbě by bylo přístupné až nejdřív za 15 let! foto dobývací prostor Dolu Bílina:

  

Postupné kroky zatajení 132 mt hnědého uhlí v hodnotě přes 200 mld. Kč na úkor státu:

1) Limity těžby v Dole Bílina byly původně vymezeny usnesením vlády č. 444/1991. Hranice dobývacího prostoru Dolu Bílina měly být vzdáleny minimálně 500 m od hranic okolních obcí Braňany, Mariánských Radčic a města Lom, aby byla vytvořena hygienická pásma, v nichž měla být v předstihu vybudována ochranná opatření proti hluku a důlním imisím. Dle zmíněného usnesení vlády těžaři avizovali zásoby uhlí a jeho těžbu až do roku 2031.

2) V roce 2003 vrcholoví manažeři SD předali informace do dokumentu „Hodnocení báňské situace“, které následně vydal Výzkumný ústav hnědého uhlí, a.s., Most s tvrzením: Podle různých materiálů by bylo možné v prostoru zrušených Libkovic a devastovaném dřívější hlubinnou těžbou vytěžit 92 až 110 mil. tun uhlí vyšší kvality (výhřevnost 13MJ/kg a více).

3) V závěru roku 2005 stát prodal většinový podíl akcií SD akciové společnosti ČEZ, která od té doby drží 100 % jejich akcií. Pro účel vypořádání se s minoritními akcionáři zadavatel ČEZ nechal vypracovat „Znalecký posudek č. 03-1/2006-K“. Dne 10.2.2006 společnost Price Waterhouse Coopers v posudku uvedla, že se za limity těžby Dolu Bílina nachází 120 mt uhlí.

4) V 02/ 2007 zastupitelé obce Braňany upozornili manažery SD, že nedodrželi podmínku usnesení vlády č. 444/1991 (modrá linie), protože se linie těžby nacházela pouhých 250 metrů od jejich obce. Přitom minimální vzdálenost má být 500 m. SD proto musely u obce Braňany splnit předepsanou šíři hygienického pásma jeho zvětšením, čímž byl o tuto vzdálenost zmenšen dobývací prostor. Je nutné si uvědomit, že SD dle zmíněného usnesení vlády neměly právo do zásob uhlí vykazovat uhlí pod hygienickým pásmem! Přesto manažeři SD dokonce zveřejnili, že „obětovaných“ 31.8 mt uhlí v hygienickém pásmu se shodou okolností nachází v prostoru bývalé zlikvidované obce Libkovice. Na základě těchto lživých argumentů vláda vydala usnesení č. 1176/2008 (žlutá linie). Tím SD ve zvětšeném dobývacím prostoru ve skutečnosti získaly 132 mt volných zásob uhlí, jak je prokázáno z jejich dokumentů. Bilboard instalovaný v obci Mariánské Radčice od roku 2008 prokazatelně avizuje foto, že se v tomto prostoru vymezeným usnesením vlády č. 1176/2008 nachází zásoby uhlí až do roku 2050!

5) V loňském roce horničtí odboráři pořádali demonstrace o údajném nedostatku uhlí a hrozící masivní nezaměstnanosti. Klíčoví ministři Mládek (ČSSD), Babiš a Brabec (ANO) se nechali vedením SD a ČEZ doslova „opít rohlíkem“ a souhlasili s dalším prolomením limitů. Tak se zrodilo usnesení vlády č. 827/2015 (červená linie). Vláda umožnila nekontrolovaně vytěžit 132 mt uhlí v hodnotě přes 200 mld. Kč na úkor státu a dozorčí rada ČEZ stále nekoná!