16. září 2019 | Tiskové zprávy

Záznam panelové diskuse Teritorialitou exekutorů proti korupci

Nadační fond proti korupci v úterý 10. 9. 2019 uspořádal panelovou diskusi s názvem Teritorialitou exekutorů proti korupci. Aktuálnost tématu je zřejmá, na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by se měly začít projednávat dva legislativní návrhy, novely exekutorského řádu, které mohou významně ovlivnit sociální situaci v naší zemi. Právě tato panelová diskuse měla nejširší veřejnosti ozřejmit veškerá fakta, týkající se této problematiky.

Skladba panelistů zaručovala širokoúhlý pohled na dané téma. Pozvání do Centra moderního umění DOX, kde se diskuse konala, přijali prezident Slovenské komory exekutorů JUDr. Ing. Miroslav Paller, prezident České exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. a propagátor zavedení teritoriality, exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera. Stanovisko NFPK k této záležitosti přítomným objasnil právní expert fondu JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

Záznam z diskuse je uveden pro ty, kteří se nemohli akce zúčastnit na níže uvedeném odkazu. Nicméně pro shrnutí akce níže uvádíme stručný obsah příspěvků jednotlivých řečníků i následné diskuse.

Na úvod všechny přítomné přivítal ředitel NFPK PhDr. Karel Škácha a jeho slova doplnil Ondřej Závodský krátkým zdůvodněním tématu konference a podotkl, že záměrem pořadatele panelové diskuse bylo přizvat i odpůrce teritoriality. Ti však svou účast odřekli, případně odmítli.

Prezident Slovenské komory exekutorů Paller ve svém příspěvku podrobně vylíčil zkušenosti se zavedením teritoriality exekutorské činnosti na Slovensku. Slovenská praxe, v některých směrech, vykazovala ještě hlubší problémy než v ČR. Na polovinu obyvatel na Slovensku připadá dvojnásobek exekutorských úřadů. Změna nastala v roce 2017, kdy nabyla účinnosti legislativní změna, v rámci níž byl zaveden princip teritoriality. Model je postaven na krajské teritorialitě, přičemž případy jsou přidělovány elektronickým systémem exekutorským úřadům se sídlem v daném kraji. Zdůraznil, že toto se týká pouze „nových“ exekucí, staré dobíhají podle původního systému. Další exekuce na stejného povinného je přidělována stejnému exekutorovi. Nedávno schválená další novela Exekutorského řádu se zabývá řešením původních exekucí. Změnu nastavených pravidel považuje prezident Paller za správnou a dobře zvládnutou. Upozornil pak na problémy s tím, že někteří významní věřitelé systém nepřijali a obstruovali. Prezident Paller shrnul: ...“Dnes môžem s veľkou dávkou opatrnosti a pokory povedať, že čas nám zatiaľ dáva za pravdu a oplatilo sa nám zotrvať na principiálnom stanovisku. Už niekoľko veľkých veriteľov začalo opätovne využívať služby súdnych exekútorov, prípadne s nami rokujú o technických otázkach…“

Prezident České exekutorské komory (ČEK) Plášil pak seznámil přítomné s historií problematiky, tedy vznikem institutu soukromých exekutorů a dalším vývojem legislativy k tomuto tématu. Následně upozornil na problémy, jež současný stav legislativy přináší, tedy mediální zvěsti o korupci při přidělování zakázek při vymáhání pohledávek, jež se ovšem nikdy nepotvrdily v podobě odsuzujícího rozsudku, významné disproporce počtu přidělovaných případů a další nechtěné externality současného fungování. Současně prezident Plášil upozornil na pozici nejvyššího orgánu ČEK, podle níž je model teritoriality, přesněji, místní příslušnosti, exekutorských úřadů žádoucím opatřením.

Exekutor Kučera se zaměřil na trendy v počtu osob zasažených exekucemi. Na konkrétních číslech ukázal, že alarmujícím způsobem roste počet osob (povinných) s vícečetnými exekucemi. Více než 400.000 osob je ve fakticky beznadějném stavu a toto číslo neustále roste. Do nedávna mírně klesal počet osob v jakékoliv exekuci, avšak i tento mírně pozitivní trend již neplatí a počet osob zasažených exekucemi znovu roste a stávají se z nich potenciální oběti dluhové pasti, z níž již není úniku: „…Současný tržní systém nutí prvního exekutora postihnout veškerý majetek dlužníka, jinak to dříve vymůže další exekutor v pořadí a první exekutor přijde o zákazníka. Lze hovořit o vertikální konkurenci. Trh nutí exekutory nikoliv k rozumnému a udržitelnému vymáhání, ale k boji o oprávněného v rámci tzv. horizontální konkurence…,“ řekl Kučera

JUDr. Kučera rovněž zrekapituloval vyjednávání s předsedou vlády Andrejem Babišem i ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. MS sice předložilo návrh novely, která je založena na modelu tzv. sněhuláka, avšak premiér Babiš na citovaném příspěvku na Facebooku hovoří o teritorialitě, proto exekutor Kučera věří v možnost přijetí pozměňovacích návrhů, jimiž by byla tato novela přepracována na model teritoriality.

Právní expert NFPK JUDr. Závodský následně vyzdvihl přínos zavedení teritoriality z několika hledisek „…Potlačení sociální likvidace lze podle něho dosáhnout tím, že jednotlivé úkony ve vymáhacím procesu nebudou opakovány tolikrát, kolik je nařízeno exekucí, ale pouze jedním exekutorem. Dále budou náklady exekuce umenšovány tím, že se bude jednat o exekutora z blízkosti bydliště povinného...“ Zdůraznil, že exekutor podle zákona zastupuje soud a špatná pověst exekutorů vrhá špatné světlo na justici obecně. V neposlední řadě poukázal na to, že zavedením principu teritoriality by byl eliminován korupční potenciál ze strany oprávněných, veřejných korporací, i vychýlení exekutora na stranu oprávněného.

V rámci diskuse byla nejčastěji zmiňovaným tématem možnost eliminace latentně se vyskytujících pletich při získávání zakázek na vymáhání pohledávek, zejména veřejných korporací, a odpor k vládou předloženému návrhu na zavedení principu tzv. sněhuláka, ten je podle mnoha diskutujících tím nejhorším řešením, neboť by se jím v podstatě korupční potenciál ještě umocnil a nezavádí všemi stranami akceptovatelné principy: Jeden exekutor - jeden povinný a dostupnost exekutora

Diskuse se vedla i o příslibu předsedy vlády Andreje Babiše, že je nutné přijmout princip jeden exekutor jeden povinný, a teritorialitu soudních exekutorů a tím zajistit nezávislost části justice.

Nadační fond proti korupci bude pečlivě sledovat plnění tohoto příslibu v procesu projednávání novely exekučního řádu (tisk PSP 545), která je nyní na pořadu jednání Sněmovny.

Kontakt: Ondřej Závodský, právní expert NFPK, tel.: 605 205 448, e-mail: ondrej.zavodsky@nfpk.cz