5. května 2015 | Paragrafy na zlojedy

Výpočet ukazatelů zadluženosti

Při zkoumání finančního zdraví společnosti můžeme stanovit celou řadu ukazatelů, které nám objektivněji pomohou určit, v jaké kondici firma skutečně je. Pro naše účely si stanovíme ukazatele zadluženosti dlužníka vůči městské akciové společnosti města Šumperk – společnosti Jirdos, s.r.o. Pro tyto účely je nezbytné vyhledat účetní závěrky společnosti Jirdos, s.r.o. – k dispozici jsou účetní závěrky za léta 2005 a 2006

 
1) Ukazatel věřitelského rizika (UVR)

Ukazatel věřitelského rizika (UVR) [1] = celková zadluženost v % = cizí zdroje / celková aktiva x 100

a) UVR Jirdos, s.r.o. pro rok 2006 = 3851 / 2290 x 100 = 174 %

b) UVR Jirdos, s.r.o. pro rok 2005 =  3956 / 2155 x 100 = 184 %

 

Interpretace výpočtu UVR:

„Čím je ukazatel vyšší, tím vyšší a nebezpečnější je zadluženost. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 0,3 – 0,6 (30 % - 60 %).“[2]

Ukazatel věřitelského rizika s hodnotami 174 % pro rok 2006 a 184 % pro rok 2005 dokládá, že společnost Jirdos, s.r.o. hluboce překročila mantinely zdravého zadlužení (30 % - 60 %).

 
2) Míra zadlužení (MZ)

Míra zadlužení (MZ)[3] v % = cizí zdroje / vlastní jmění x 100

a) MZ Jirdos, s.r.o. pro rok 2006 =  3851 / -2542 x  100 = - 151 %

b) MZ Jirdos, s.r.o. pro rok 2005 = 3956 / -2681 x 100 = - 148 %

 

Interpretace výpočtu MZ:

„Tímto ukazatelem je vyjádřena proporce cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Obvykle je doporučován poměr 1:1. Při zohlednění finančního rizika se za základní bezpečnou míru zadlužení bere 40 % cizího kapitálu v poměru k vlastnímu.“[4]

Ukazatel míry zadlužení s hodnotami (- 151 %) pro rok 2006 a (-148 %) pro rok 2005 opět zdůrazňuje dramatický stav společnosti. Záporné hodnoty způsobil negativní vlastní kapitál, který je signální informaci hrozícího úpadku.

 

[1] Manažerské finance, strana 85, Eva Kislingerová a kol., Nakladelství C.H. Beck, 2004

[2] Zdraví firmy si může podnikatel vyšetřit sám, 8.12.2009, Podnikatel.cz, http://www.podnikatel.cz/clanky/zdrava-firmy-si-maa34e-podnikatel-vyaeta-it-sam/

[3] Metody komplexního hodnocení podniku, Marek Vochozka, strana 26

[4] Metody komplexního hodnocení podniku, Marek Vochozka, strana 26

 

Zpět:

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu peníze?

  1. Ověření zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku
  2. Hledání podezřelých údajů ve výpisech a účetních výkazech
  3. Výpočet ukazatelů zadluženosti
  4. Výpočet Altmanova indexu (index důvěryhodnosti)