8. června 2015 | Paragrafy na zlojedy

1. - 3. Definování výdaje a analýza účelnosti

Při analýze účelnosti je nezbytné zhodnotit, zda organizace neprodukuje zbytečné, nepožadované nebo nedůležité produkty či jiné užitky a zda byla uspokojena potřeba či dosažen vytýčený cíl. Knihovna Statutárního města Karviná používala 2 automobily, nicméně měla pouze 1 garáž. Garáž tedy poskytla automobilu ochranu, bezpečí a prodloužila jeho životnost. V rámci úvahy je nicméně nutné zvážit, zda by z hlediska mobility nebylo vhodnější přístřeší a zda jsou automobily plně využité.

  1. Definování předmětu výdaje
  2. Zhodnocení účelnosti
  3. Rozhodnutí o účelnosti
  4. Provedení průzkumu trhu, rozhodnutí o vyhlášení veřejné zakázky atd.
  5. Analýza hospodárnosti
  6. Rozhodnutí o hospodárnosti
  7. Analýza efektivnosti
  8. Rozhodnutí o efektivnosti